ആർ ജി എസ് എ - ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ / എം ഐ എസ് - സ്പെഷ്യലിസ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു