സംരംഭക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള INTERN മാരുടെ പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍