ഓണ്‍ ലൈന്‍ സ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു - സര്‍ക്കുലര്‍