പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.