പകര്‍ച്ചപ്പനി നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍ - ബഹു: തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം