കെ പി ഇ പി എഫ് - 2016-17 ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.