ഹരിതകേരളം - ഹരിതസംഗമം 2017 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌ - തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാന്‍ അനുമതി ഉത്തരവ് GO(Rt)-3972-2017-LSGD Dt 11-12-2017