ക്ലാര്‍ക്ക്, ടൈപിസ്റ്റ്‌ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ജീവനക്കാരെ നേരില്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്