ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ഭേദഗതിക്കുള്ള സൗകര്യം സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Posted on Friday, December 22, 2017-1:19 pm

ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ഭേദഗതിക്കുള്ള സൗകര്യം സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.