2016-17 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - ഉത്തരവ്