പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം -2018 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

Posted on Friday, February 16, 2018-12:53 pm

പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം -2018 ലെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം –അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്