എറണാകുളം-മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

Posted on Monday, March 26, 2018-12:06 pm

പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് -എറണാകുളം ജില്ല - മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - വികസന ഫണ്ട് ,മെയിന്‍റെനന്‍സ് ഫണ്ട് എന്നിവയില്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാതെ 23.03.2018 വരെ ലഭിച്ച എല്ലാ ഫണ്ടും ചെലവഴിച്ച ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്