കണ്ണൂര്‍ ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറികളില്‍ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 08.05.2018 3 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Saturday, May 5, 2018-5:58 pm

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറികളില്‍ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 08.05.2018 3 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.