ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയും -ജൂണ്‍ 5- നിര്‍ദ്ദേശം

Posted on Saturday, June 2, 2018-6:37 pm

ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയും -ജൂണ്‍ 5- നിര്‍ദ്ദേശം

ജൂണ്‍ 5 ന് എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഗ്രീന്‍ പ്രോടോകോള്‍ പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയും നടത്തുന്നത്തിനുള്ള മാതൃകാ

ബ്രോഷറുകളും, പ്രതിജ്ഞക്കുള്ള വാചകവും താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു