തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാലവര്‍ഷ ക്കെടുതി - ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുക ചെലവ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ്