ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്