പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്( GO(Rt)-2485/2018/LSGD Dt 25-09-2018)

Posted on Tuesday, September 25, 2018-4:01 pm

G.O.(Rt) 2485/2018/LSGD Dated 25/09/2018

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്( GO(Rt)-2485/2018/LSGD Dt 25-09-2018)