പൊതുനിരത്തുകളില്‍ അപകടകരമായി നില്‍ക്കുന്ന പരസ്യ ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍.