കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ സദ്ഭരണ പഞ്ചായത്തുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു - അഭിനന്ദനങ്ങള്‍