കെ പി ഇ പി എഫ് നടപ്പ് വര്‍ഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മെന്‍റ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

Posted on Monday, January 28, 2019-12:39 pm

കെ പി ഇ പി എഫ്  നടപ്പ് വര്‍ഷത്തെ  സ്റ്റേറ്റ് മെന്‍റ്  Click Here

വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.