അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് റേഷ്യോ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു(PAN/5886/2020-E7(DP) dated 28/06/2022)