സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്- നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -PAN/10812/2019-E4(DP) date03/08/2022)