01/01/2021 മുതല്‍ 31/12/2021 വരെയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ ശ്രീ.ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്