ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് - അക്കൌണ്ടന്റ്റ് -സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക - ആക്ഷേപം സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്