പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2022-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയും സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/22/2022-E2(DP) date 13/10/2022)