ഹെഡ് ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു (PAN-3-2023-E13-DP dated 23-01-2023)