ക്ല‍ര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ( PAN/12312/2022-E6(DP) dated 30/01/2023 )