നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ വകുപ്പുതല പരീക്ഷ യോഗ്യത നേടാത്തവരെ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയ ഉത്തരവ്

Posted on Friday, January 1, 2016-10:15 am

ടെസ്റ്റ്‌ ഇളവുനല്‍കി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ വകുപ്പുതല പരീക്ഷ യോഗ്യത നേടാത്തവരെ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയ ഉത്തരവ്

ഉത്തരവ് നമ്പര്‍. ഇ4-39707/2014 തിയ്യതി 04/01/2016