01.01.2009 മുതല്‍ 31.12.2016 വരെയുള്ള സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ കരട് സീനിയോരിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Wednesday, November 15, 2017-1:02 pm

01.01.2009 മുതല്‍  31.12.2016 വരെയുള്ള  കാലയളവില്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കരട് സീനിയോരിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.