അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി / ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുടെ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍/പ്രൊമോഷന്‍ ഓര്‍ഡര്‍

Posted on Saturday, December 31, 2016-6:50 am

The Assistant Secretaries / Junior Superintendents are transferred posted as Assistant Secretary / Junior Superintendent to the offices  with immediate effect.

Order No E2-02/2016 dated 30/12/2016