പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസില്‍ ആര്‍ ജി എസ് എ പദ്ധതി ആവശ്യത്തിനായി വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പരസ്യം.