പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റിലെ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരസ്യം