പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടര്‍ ആഫീസിലെ പഴയ വാഹനം - പുനര്‍ലേലം നടത്തുന്നതിനുള്ള ലേല പരസ്യം