ഡി.ഡി.പി തൃശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍ GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 16.03.2020 4 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Thursday, March 12, 2020-10:58 am

ഡി.ഡി.പി തൃശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍ GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 16.03.2020 4 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.