ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം - ടെണ്ടർ അറിയിപ്പും ടെണ്ടർ ഫോമും.