സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ബയോ മെഡിക്കൽ മാലിന്യവും ഖരമാലിന്യവും ശേഖരിച്ചു സംസ്കരിക്കുന്നത് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ബയോ മെഡിക്കൽ മാലിന്യവും ഖരമാലിന്യവും ശേഖരിച്ചു സംസ്കരിക്കുന്നത് - പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • കോവിഡ് 19 -ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അണു വിമുക്തമാക്കൽ നടപടികളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ
  • കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • തസ്വഭവ -06.06.2019 ലെ ഡിബി1/167/2019/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ വ്യക്തത സംബന്ധിച്ച്
  • 14th Finance Commission Grant for Grama Panchayat-Utilisation of funds towards improvements in drainage system and water conservation measures-instructions
  • മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഇറിഗേഷന്‍ കനാലുകളിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നത്-സ്പഷ്ടീകരണം
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത പുന:പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-താല്‍ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
  • മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം ,പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം എന്നിവക്കായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട തുടര്‍ നടപടി സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍