സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

കളമശ്ശേരി നഗരസഭ- കണ്ടിജന്റ് വിഭാഗം തൊഴിലാളികളായ ശ്രീ അബ്ദുൾ അസീസ് മുതൽ പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത CC(C)No968/2018 in WP(C)No3180/2017 ന്മേലുള്ള 30.08.2018 ലെ വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ്
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്-ട്രിഡ- ജീവനക്കാര്യം
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2018 ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് –മലയോര മഹോത്സവം 2019 –കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്കില്‍പ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി
ജിസിഡിഎ-അമരാവതി ടൌണ്‍ഷിപ്പ്‌ സന്ദര്‍ശനം – അനുമതി
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് - 9ാം ഗഡു (2018 ഡിസംബർ) - ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
ബജറ്റ് വിഹിതം -2018-19- വികസന ഫണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചത് നല്‍കിയത് –ചില പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്ന് വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന തുക –ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്
Town and Country Planning Department – Seminar –Nomination of Officers –Expost facto sanction accorded
കുടുംബശ്രീ -കോട്ടയം ജില്ലാ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം
കുടുംബശ്രീ –അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി –മാര്‍ഗരേഖ ഭേദഗതി വരുത്തി കൊണ്ടും ഫണ്ട് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തികൊണ്ടും ഉത്തരവ്