സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

കാണക്കാരി പഞ്ചായത്ത്‌ - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി –വാറ്റുപുര കുടിവെള്ള പദ്ധതി
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി –സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം –ജീവനക്കാര്യം
Tipping Fee Offered by M/s Infratech Pvt Ltd ,the concessionaire for the setting up of Waste to Energy plant at Njeliamparambu ,Kozhikode –Approved –orders issued
PMAY(U) –Availing loan from financial institutions including Cooperative Societies to meet the ULB share of PMAY(U) beneficiaries –Sanction Accorded
Sanction for re arranging the loan from HUDCO so as to get loan assistance to the beneficiaries belong to General Category under PMAY (U) –Accorded –Orders issued
ശുചിത്വ മിഷന്‍- ഹൈദരാബാദ് മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതിനും വിമാന യാത്രക്കും സാധൂകരണം
KLGSDP-Air Journey of Deputy DIrector ,KLGSDP to New Delhi -Expost facto sanction accorded -Orders issued
ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ (പ്ലാനിംഗ്)-ന് 21/05/2019 ലെ ഡറാഡൂണ്‍ മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സിനിമക്ക് സംവിധായകന്‍ നല്‍കേണ്ട ബാങ്ക് ഗാരന്റി ഒഴിവാക്കി നല്‍കി ഉത്തരവ്