സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

സിഡ് കോ നോഡല്‍ ഏജന്‍സി
ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്ത്‌- പോര്‍ട്ടബിള്‍ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് –അംഗീകാരം
പൊതു ഫണ്ടിലെ തുക കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ എസ്.റ്റി.എസ്.ബി / റ്റി.പി.എ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ച തുക - മൂന്നാം ഘട്ടം പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
കേരള നഗര ഗ്രാമ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -ഡയറക്ടര്‍ നിയമനം
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍ പേഴ്സന്റെ ഡല്‍ഹി യാത്ര –അനുമതി
കേരള നഗര ഗ്രാമ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം
ചെങ്ങന്നൂര്‍ നഗരസഭ –ജീവനക്കാര്യം
Town and Country Planning – Short training programme –Deputation of participants-Expost facto sanction
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് –തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യ നഗരാസൂത്രകന്റെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയര്‍ ടൌണ്‍ പ്ലാനറുടെ അധിക ചുമതല - മുഖ്യ നഗരാസൂത്രകന്റെ നടപടി സാധൂകരിച്ച ഉത്തരവ്
പഞ്ചായത്ത്‌ ജീവനക്കാര്യം- ശ്രീ കെ മുരളീധരന്‍ പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍-ഉത്തരവ്