സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു.ഹൈക്കോടതി 22750/18,25784/18 എന്നീ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകളില്‍മേല്‍ 15.01.2019 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതു ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഉത്തരവ്
ട്രിഡ –ജീവനക്കാര്യം
അംഗന്‍വാടി അധ്യാപകര്‍ക്കും സഹായിക്കും നല്‍കേണ്ട അധിക വേതനം നല്‍കാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ തുക ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതിന് സംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിനു അനുമതി
ജനുവരി 24 25 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്ന ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹു നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബുണൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള റീജിയണൽ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത് യോഗം - ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് - ശുചിത്വ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് അയയ്‌ക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്
എറിയാട് പഞ്ചായത്ത്‌ -പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റുമതില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് –അനുമതി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ ആയുര്‍വേദ ഔഷധങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ആയുര്‍വേദിക് കോഓപ്പറെറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നല്‍കിയ അനുമതി –ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
Release of an amount of Rs 4 Crore to smart city Thiruvananthapuram Ltd
ഗ്രാമവികസനം –ജീവനക്കാര്യം
കളമശ്ശേരി നഗരസഭ- കണ്ടിജന്റ് വിഭാഗം തൊഴിലാളികളായ ശ്രീ അബ്ദുൾ അസീസ് മുതൽ പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത CC(C)No968/2018 in WP(C)No3180/2017 ന്മേലുള്ള 30.08.2018 ലെ വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ്
നഗരകാര്യം – അങ്കമാലി നഗരസഭ - ജീവനക്കാര്യം