സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

കോവിഡ്-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്‍-തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്‍ പരിധിയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്.
2018 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡിന് കേന്ദ്ര വിഹിതമായി അനുവദിച്ച തുകയായ 108 കോടി രൂപ 2217-05-191-69 (P) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ്
ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- സഹകരണബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Health & Family Welfare Department - Covid 19 - Public Private Partnership for Covid 19 testing - Orders issued
കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും/സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം -തുടർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
Smart City Thiruvananthapuram Limited-Nomination of new Directors in the Board of Directors
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി- അധികതുക അനുവദിച്ച-പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
വികസനഫണ്ട് വിഹിതം പുതുക്കിയതിന് അനുസൃതമായി 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങള്‍- അംഗീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
Payment to Creative Communication Consultant - Revised Amount - Sanction Accorded modified-regarding
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21- പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് / പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നും നാലാം ഗഡു പ്രദേശിക സര്‍ക്കാരുകളുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്