സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദ ണ്ഡ ങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് -പഠന യാത്രക്കുള്ള വിമാനക്കൂലി -അനുമതി
കൊല്ലം ജില്ല –ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക്‌-JCB പരിശീലനം –അച്ചടക്ക നടപടി ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്
കേരള നഗര ഗ്രാമ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍-ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിലുള്ള ഒഴിവു നികത്തി ഉത്തരവ്
Budget Estimates 2018-19 – Fund for Expansion & Development – Authorization of 1st installment of Basic Grant under 14th Finance Commission Award to Local Governments
Suchitwa Mission –Annual Plan Schemes for the year 2018-19-release of 1/6th of the total allocation –Modified order
ഗ്രാമ വികസനം –ജീവനക്കാര്യം –തൃശൂര്‍ ജില്ല -ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
LAC-ADS- 2016-17 –Devikulam Constituency –Road Work in Chinnakanal GramaPanchayat
Urban Affairs-Establishment –Transfer and Posting in the cadre of Additional Corporation Secretary