സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി സെപ്തംബർ 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ നടത്തേണ്ട തീവ്ര ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദേശം
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്
കുമ്പളം പഞ്ചായത്ത് -വിവാഹ ധന സഹായം -
കുഴിപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പദ്ധതി
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കല്‍-പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍ പ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ പെണ്മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധന സഹായം –പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
കൊല്ലം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ - മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
കുടുംബശ്രീ -അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതി -മാർഗരേഖ ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
തിരുവനന്തപുരം മേഖല നാഗരാസൂത്രകന്റെ കാര്യാലയം -ജീവനക്കാര്യം
LSGD-State Policy on Solid Waste Management in Terms of Rule 11 and 15 of Solid Waste Management Rules,2016 -Notified–orders issued
പാലക്കാട് നഗരസഭ –മിന്നല്‍ പരിശോധന –അച്ചടക്ക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്