സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

പാലക്കാട് പൊൽപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -മൃഗാശുപത്രി നവീകരണം -സുലേഖയിൽ ജി ഓ പ്രോജക്ട് ആയി എൻട്രി വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി -ഭേദഗതി -ഉത്തരവ്
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 – പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച വികസനഫണ്ടിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഗഡുക്കളിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ അധിക പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തുക - അംഗന്‍വാടി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തുക പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
Finance Department - Budget Estimates 2018-19 – Fund for Expansion and Development – Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to Rural Local Governments (RLGs) and Urban Local Governments (ULGs) - Sanctioned - Orders issued.
Deputation of Executive Director,Suchitwa Mission for attending the meeting at Hyderabad-Expost facto sanction-Order issued
മലപ്പുറം ജില്ല –വേങ്ങര ബ്ലോക്ക്‌ -OA(EKM)1155/18 നമ്പര്‍ കേസിന്റെ 08.06.2018 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ്
നഗരകാര്യം -തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ –റവന്യു ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്2വിന് പലിശ രഹിത മെഡിക്കല്‍ അഡ്വാന്‍സ് അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി
MGNREGA –Workshop-Deputation of Officers –Expost facto sanction accorded –Orders issued
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്കും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും റവന്യൂ കളക്ഷന്‍ ഇന്‍സന്റീവ് ബോണസും വിടവ് നികത്തൽ ഫണ്ടും റവന്യൂ കളക്ഷന്‍ ഇന്‍സന്റീവ് ബോണസും അനുവദിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുകയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
കോഴിക്കോട് ,ബാലുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്‌ ,ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സാധൂകരണം
നഗരകാര്യം –തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ –ജീവനക്കാര്യം