സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

കോവിഡ് 19- പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കോവിഡ് 19- പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും അദ്ധ്യാപകരെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
ട്രിഡ-സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ്-കടയുടെ വാടക കുടിശ്ശിക അടവാക്കൽ-കാലാവധി നീട്ടിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
Budget Estimates 2021-22 – Fund for Expansion & Development – Authorization of 1st installment of untied Basic Grant to Rural Local Governments (RLGs) under 15th Finance Commission Award - Sanctioned - orders issued
Covid-19 – containment activities-lock down in the State from 8th May-2021-modification orders issued.
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർമാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
covid-19 - Containment activities - Lock down in the State from 8th May-2021 - modification
Covid-19 Treatment charges in Private Hospitals for the Walk in Patients (Other than KASP beneficiories and Government referred patients ) finalised – Orders issued.
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-2022 വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്
കുടുംബശ്രീ വയനാട് ജില്ലാമിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം