സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

Rebuild Kerala Initiative-Project Management Unit-Reconstruction of flood damaged LSGD roads in Wayanad district-Conducting CBR investigation-Administrative Sanction-Orders issued.
Ease of doing business-Constitution of EoDB Cell at Directorate of Urban Affairs-Appointment of Team Leader-Orders issued.
സംസ്ഥാനത്ത് ആസന്നമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതം തടയുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
AMRUTH-Release of Rs. 278,32,59,000/- as part 3 instalment of AMRUT SAAP I II and III - Sanctioned -Orders issued
പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം-കൊല്ലം ജില്ല-തേവലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് / പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നും ഒൻപതാം ഗഡു (2020 ഡിസംബർ) പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
IMPACT-Kerala Ltd-Establishment-Deputation extended
Bid Evaluation Committee for establishing Waste to Energy plants in the State-Reconstituted-Orders issued
ജീവനക്കാര്യം-സംസ്ഥാന തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
Panchayat Establishment-Satisfactory completion of period of probation of Sri.Joy John in the cadre of Deputy Director of Panchayat-Declared-Orders issued.