സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് / പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാം ഗഡു (2021 മാർച്ച്) പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
Ban on Single use plastic (disposible plastics) in the State of Kerala w.e.f 01/01/2020 issued vide G.O(Ms) 07/2019-Envt,dated 17/12/2019-Modification-order issued
വാകത്താനം ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി-തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ-തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി-സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ക്യാരി ഓവർ വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
ലൈഫ് മിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി-അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്-സംബന്ധിച്ച്
ലൈഫ് മിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
Rebooking of Expenditure under Plan Fund/Own fund/Non road maintenance Funds of Grama Panchayats to Performance Based Incentive Grant(PBIG) fund amount already included and to be included in the MIS of PBIG scheme, in Grama Panchayats accounts sanction accorded-Orders issued.