സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

KILA-Annual Plan 2018-19 Administrative Sanction accorded for Plan Schemes –Orders issued
Special Working Group –PMGSY- State Support for PMGSY –Administrative sanction Accorded –Orders issued
കൊച്ചി -ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജി സി ഡി എയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയില്‍ പി & റ്റി കോളനി നിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭവന സമുച്ചയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്
അഗതി കേരളം പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകള്‍
നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് –ചുങ്കത്തറ സി എച്ച് സി ജറിയാട്രിക് ഹെല്‍ത്ത്‌ സെന്റര്‍ എന്ന പ്രോജക്ടിന് അനുമതി
Suchitwa Mission –Special Swachh Iconic Place award at NewDelhi - To receive award -Expost facto sanction accorded
കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാര്യം
Nomination of Chartered Accountants for Audit of Accounts of Poverty Alleviation Units in the State in the year 2017-18
നഗര കാര്യം – ജീവനക്കാര്യം – പയ്യന്നൂര്‍ നഗര സഭ
WP(C )No 35907/16 കേസിന്മേലുള്ള 19/12/2016 ലെ വിധി ന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ്