സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് -പഠന യാത്രക്കുള്ള വിമാനക്കൂലി -അനുമതി
കൊല്ലം ജില്ല –ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക്‌-JCB പരിശീലനം –അച്ചടക്ക നടപടി ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്
കേരള നഗര ഗ്രാമ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍-ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിലുള്ള ഒഴിവു നികത്തി ഉത്തരവ്
Budget Estimates 2018-19 – Fund for Expansion & Development – Authorization of 1st installment of Basic Grant under 14th Finance Commission Award to Local Governments
Suchitwa Mission –Annual Plan Schemes for the year 2018-19-release of 1/6th of the total allocation –Modified order
ഗ്രാമ വികസനം –ജീവനക്കാര്യം –തൃശൂര്‍ ജില്ല -ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
LAC-ADS- 2016-17 –Devikulam Constituency –Road Work in Chinnakanal GramaPanchayat
Urban Affairs-Establishment –Transfer and Posting in the cadre of Additional Corporation Secretary
Suchitwa Mission –Permission to the Executive director to attend workshop ,Pune,Maharashtra –May 2018
സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദ്ധതി –കോട്ടയം നഗര സഭ