സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ജില്ലാ തല ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
Construction of Footpath in 4 locations in Temple Circle Areas of Guruvayoor Municipality –Revised Administrative Sanction –Orders Issued
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019-20 – ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ - 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിന്റെ ബാക്കി തുകയായി അനുവദിച്ചതും ട്രാസ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുമായ തുക പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019-20 – കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിന്റെ 12ാം ഗഡുവായി അനുവദിച്ചതും ട്രാസ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുമായ തുക പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
PMAY(urban)-അംഗീകാര്‍ ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരം സംസ്ഥാന തല മോണിറ്ററിംഗ്‌ &കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ തല മോണിറ്ററിംഗ്‌ &കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി -ജീവനക്കാര്യം
നഗരകാര്യം-നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമനം നല്‍കിയ ഉത്തരവ്
ശുചിത്വ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം
Urban Affairs –Establishment –Karunagappally Municipality
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019-20 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് - ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന വായ്പ തിരിച്ചടവ് തുക – കരാറിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു