സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

കേന്ദ്രസർക്കാർ 2020-21 വർഷത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ(ഗ്രാമീൺ) രണ്ടാംഘട്ടം പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
Cochin Smart Mission Limited-Reconstitution of Board of Directors -Orders issued
Smart City- Thiruvananthapuram Limited-Reconstitution of the Board of Directors-Orders issued.
AMRUTH-Release of fund-3rd installment-for the implementation of the AMRUTH-Subschem formulation of GIS based Master Plan for Amrut cities Sanctioned-Orders issued.
NULM - 2020 21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അധിക ധനസഹായം - 29483333 /-രൂപ അനുവദിച്ച - ഉത്തരവ് -സംബന്ധിച്ച്
Releasing an amount of Rs.8,29,28,524/- from the Head of Account 4515-00-102-49 and Rs.28,81,98,228/- from the Head of Account 4217-60-051-95 -sanction accorded-orders issued
കുടുംബശ്രീ-അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്
കോവിഡ് 19-പി.എച്ച്.സി-സി.എച്ച്.സി-സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുടെ സേവനം ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
കില-തൃശ്ശൂർ-കാര്യശേഷി വികസനം-മൂന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്-ജീവനക്കാര്യം