സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതും ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
നഗരകാര്യം –കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി –SFD Week – A Knowledge conclave on Sanitation- പങ്കെടുത്തതിനു മുന്‍ കാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുമതി
Urban Affairs –Establishment –Declaration of Probation in the cadre of Municipal Secretary GradeII
Urban Affairs –Establishment –Pandalam Municipality
Urban Affairs –Establishment –Mannarkkadu Municipality
Urban Affairs –Establishment –Urban Affairs –Establishment –Mukkam Municipality
Urban Affairs –Establishment –Mattannur Municipality
Urban Affairs –Establishment –Cherupulassery Municipality
കുടുംബശ്രീ –പാലക്കാട് ജില്ലാ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം
പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം –ഐ റ്റി സെല്‍ /ഡിവിഷന്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു അനുമതി