സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ധനകാര്യ വകുപ്പ് –സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കാനുള്ള ഇന്‍സെന്റീവ് തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ –ജീവനക്കാര്യം
ഇടുക്കി ജില്ല –തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ വിവിധ ഡി പി സി യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു സിറ്റിംഗ് ഫീയും യാത്രാബത്തയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ട്രൈ ബുണല്‍- ജീവനക്കാര്യം
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഗുണ ഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗന്‍ വാടി ജീവനക്കാരെ ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ ഗുണ ഭോക്താക്കളായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് അനുമതി
KURDFC-extra ordinary meeting- appointment of nominee of Hon. Governor –Order
കുടുംബശ്രീ –ജീവനക്കാര്യം –തിരുവനന്തപുരം
നഗരകാര്യഡയറക്ടര്‍ ശ്രീമതി ആര്‍ ഗിരിജ ഐ എ എസ് നെ കേരള നഗരഗ്രാമ വികസന ധനകാര്യകോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗമായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ്
ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് –വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് -2017-18 ല്‍ സ്പില്‍ ഓവറായി തുടരുന്നതിന് അനുമതി
കൊല്ലം ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ഔഷധ നിര്‍മാണ വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം (ഭേഷജം ) എന്ന സ്ഥാപനം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി –ഉത്തരവ്