അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/6/2022-E13(DP)(2) dated11/11/2022)