പരിശീലന സഹായി

വീഡിയോകള്‍ 

പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ യൂസര്‍മാര്‍ നടത്തേണ്ട പ്രാഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

അക്കൗണ്ടിംഗ് -തുക ചെലവഴിക്കല്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം- എം-ആക്ഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌ 

ആക്ടിവിറ്റി- ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍  തയ്യാറാക്കല്‍ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

യൂസര്‍ മാനുവലുകള്‍

ബ്ലോക്ക്‌ ലെവല്‍ അഡ്മിന്‍ യൂസര്‍ -പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 

ജില്ലാ തല അഡ്മിന്‍ യൂസര്‍ -പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് അഡ്മിന്‍, മേക്കര്‍ ,ചെക്കര്‍ എന്നിവര്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള്‍ 

ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍  ഇന്‍സ്ടാള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി 

അക്കൗണ്ടിംഗ് -തുക ചെലവഴിക്കല്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം- എം-ആക്ഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌ 

 

സപ്ലിമെന്‍ററി പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

പൊതുവായുള്ള  എറര്‍ മെസ്സേജുകളും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും 

ഇ- ഗ്രാംസ്വരാജ്  ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 

Tied / Untied ഫണ്ടുകള്‍ പരസ്പരം  തെറ്റായി രസീത് ചെയ്തത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് 

SOPs combined list 

എങ്ങിനെ Direct Receipt ( Manual Receip) ചെയ്യാം